Menu
• Indhold

Bevilling af hjælpemidler i grundskolen

Mens folkeskolen har ansvar for at stille nødvendige hjælpemidler i undervisningen til rådighed, så gælder der andre regler for private skoler, efterskoler og højskoler.

Bevilling

Ansvaret for bevilling af hjælpemidler til brug i folkeskolen

Skolen har ansvar for at stille særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisning af eleven, til rådighed. Skolen skal også stille hjælpemidler til rådighed, som skal bruges i hjemmet til lektielæsning. Særlige undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler er en del af den specialpædagogiske bistand.

Det er skolen i samarbejde med Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og evt. andre rådgivere, der har ansvar for at vurdere om et teknisk hjælpemiddel er nødvendigt eller ej.

Vejledning om PPR

Hvad angår særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler har PPR til opgave at vurdere, om et givet undervisnings- eller hjælpemiddel er af betydning for elevens muligheder for at lære, eller om det kan kompensere elevens vanskeligheder.

PPR skal vurdere, om fx en computer er nødvendig som undervisningshjælpemiddel både i skolen og i hjemmet.

PPR vil ofte være i den situation på dette område, hvor en helt specifik viden og kompetence er påkrævet, at rådgivningen ikke selv råder over den nødvendige kompetence. PPR må derfor i sin planlægning – også budgetmæssigt – tage højde for, at det i nogle situationer er nødvendigt at købe bistand udefra for at leve op til den faglighed, som må forventes fra rådgivningen som baggrund for udarbejdelse af et forslag.

Læs mere om PPR

Læs mere om rådgivning og vejledning om hjælpemidler.

Ansvaret for bevilling af hjælpemidler til elever på friskoler og private grundskoler

Friskoler og private grundskoler skal ikke selv dække alle ekstraudgifter til blandt andet hjælpemidler. Loven om friskoler og private grundskoler m.v. siger, at staten skal yde tilskud.

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Ansøgningsskema og yderligere information findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside om Specialundervisning på de frie grundskoler.

Ansvaret for bevilling af hjælpemidler til elever på frie kostskoler

(Folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler).

Frie kostskoler skal ikke selv dække alle ekstraudgifter til blandt andet hjælpemidler. Loven om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) siger, at staten skal yde tilskud.

Ansøgning til Ministeriet for Børn og Undervisning om tilskud til specialundervisning til elever med særlige behov skal vedlægges den frie kostskoles udtalelse om elevens behov samt en udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, som er uafhængig af skolen.

Ansøgning til Ministeriet for Børn og Undervisning for svært handicappede elever på efterskoler uanset alder samt svært handicappede elever på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, skal vedlægges den frie kostskoles udtalelse om elevens behov samt en udtalelse fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, der er udarbejdet i henhold til afsnit 2 i denne vejledning.

Den frie kostskoles udtalelse skal bl.a. indeholde:

  • beskrivelse af omfanget af behovet for specialundervisning
  • beskrivelse af omfanget af behovet for medhjælp og hjælpemidler. Beskrivelsen skal bygge på f.eks. en udtalelse fra elevens tidligere skole.

Ansvaret for bevilling af hjælpemidler til småbørn

Der er flere forskellige muligheder for tildeling af hjælpemidler til småbørn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Småbørn er børn, der ikke er startet i skole og dermed heller ikke i børnehaveklassen.

Efter Serviceloven kan der ydes støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, hjælp til merudgifter samt tilbydes bl.a. pædagogiske hjælpemidler efter folkeskolelovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand til småbørn.

Der er ikke nogen tydelig afgrænsning mellem de forskellige ansvarsområder. Dog er serviceloven sekundær i forhold til anden lovgivning. 

Kommunen skal tilbyde bistand

Bestemmelserne om folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn fremgår af Ministeriet for Børn og Undervisning. bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn.

Heraf fremgår det blandt andet, at det er en skal-opgave for kommunerne at tilbyde specialpædagogisk bistand til småbørn, såfremt der er tale om sprog- eller talevanskeligheder hos et barn, der kræver særlig hensyntagen eller støtte.

Formålet i bekendtgørelsen er at forebygge en fejludvikling hos barnet og / eller begrænse virkningerne af barnets handicap.

Barnets forældre kan med baggrund i bekendtgørelsen henvende sig til den pædagogisk-psykologiske rådgivning med anmodning om specialpædagogisk bistand til deres barn.

Som regel vil initiativet dog udgå fra andre, der kommer i kontakt med barnet under dets opvækst, f.eks. sundhedsplejersker, dagplejere, praktiserende læger og daginstitutionspersonale.

PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning) har i denne forbindelse en generel undersøgelsesforpligtelse med henblik på en vurdering af et barns eventuelle behov for specialpædagogisk bistand. Den specialpædagogiske bistand kan bl.a. inkludere pædagogiske hjælpemidler.

Undervisning af funktionshæmmede småbørn har til formål at indlære en række færdigheder, som er nødvendige eller støttende for deres videre udvikling. Der er tale om færdigheder, som ikke umiddelbart følger af barnets vækst og modning. Det er færdigheder, som tillige er en forudsætning for barnets udvikling på andre områder.

Eksempler herpå er indlæring af begreber og ord hos sproghæmmede, tegnsprog hos børn med hørenedsættelse og færdselsregler hos stærkt synshæmmede.

Der er ikke skarpe grænser mellem undervisning og træning, men træning er her udtryk for en indsats, der har til formål at forbedre en nedsat funktionsevne eller fremme en udvikling gennem intensive øvelser.

Undervisning af småbørn med funktionsvanskeligheder vil ofte være knyttet til beskæftigelse med særligt pædagogisk legetøj. Den specialpædagogiske bistand kan derfor bestå i at tilvejebringe sådanne materialer, som fremmer udviklingen for det pågældende barn. Mange børn vil også have brug for træning i brugen af særlige hjælpemidler fremstillet med henblik på at formindske virkningen af handicap. Materialer og hjælpemidler, der indgår som led i en sådan indlæring, er en del af den specialpædagogiske bistand.

Servicelovens regler om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder

Sektoransvarlighedsprincippet er et centralt princip som udgangspunkt for den danske handicappolitik og benyttes bl.a. ved fastsættelse af myndighedsansvaret for tildeling af tekniske hjælpemidler.

Sektoransvarlighed betyder, at den offentlige sektor, der udbyder en service eller et produkt, skal stille denne service eller dette produkt til rådighed for mennesker med nedsat funktionsevne. De sociale myndigheders forpligtelse på hjælpemiddelområdet står beskrevet i lov om social service. Generelt gælder, at mulighederne i denne lov er underordnet  den øvrige lovgivning.